24 Ocak 2022

Gösterim: 4464

Yükseköğretim Kalite Güvencesi & Kalite Politikası

Yükseköğretim Kalite Güvencesi

Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, ülkemizin 2000’li yıllardan itibaren öncelikli gündemi olan ve önemli ölçüde de başarı elde edilen yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı yatay ve sayısal büyümeden nitelik ve kalite bakımından büyümeye geçişte önemli bir katkı sağlayacaktır.

Kalite Politikası

Bir yükseköğretim kurumu olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yönetim süreçlerinin gerektirdiği misyonu üstlenen, planlama aşamasında paydaş katılımını, ihtiyaç ve beklentilerini esas alan, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı, kalite süreçlerini genele yaymayı hedefleyen, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyle süreçlerini yenileyen bir kalite sistemi kurmak ve uygulamak kalite politikasının temel amacıdır.

Uzaktan Eğitim Politikası

Üniversitemizin eğitim ve öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak dijital öğrenme ortamlarında sunmak ve bu alanda yenilikçi adımlar atmak temel politikamızdır.

Bu kapsamda uzaktan eğitim sisteminde;

• Uzaktan eğitim süreçlerine yönelik rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
• Uzaktan eğitim süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’de oluşturulacak bir komisyonca birimler arası eşgüdümü de sağlamak üzere planlanması ve Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonuna sunulması,
• Üniversitedeki mevcut Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’in güçlendirilmesi ve uzaktan eğitim uygulamasının geliştirilmesi,
• Bilgi güvenliğinin sağlanması ve etik boyutların belirlenmesi,
• Teknolojik alt yapı (bilişim altyapısı) ve erişim olanaklarının geliştirilmesi,
• Öğretim ortam ve araçlarının yeni yaklaşım ve yöntemlerle desteklenmesi,
• Uzaktan eğitim için eğitim materyallerinin oluşturulması ve geliştirmesi,
• Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmesi,
• Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
   hedeflenmektedir.